ANBI status

Stichting Healeymuseum

De instelling is genaamd: Stichting Healeymuseum. De Stichting is gevestigd te Breukelen. De Stichting Healeymuseum is opgericht op 8 januari 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30279056. De Stichting heeft vanaf 1 januari 2010 de status van culturele ANBI verkregen.

Op de ANBI site staat de Stichting als volgt vermeld: Stichting Healeymuseum te Breukelen.

Het RSIN nummer van de Stichting is: 821801843

 

Bezoek- en postadres:

Stichting Healey Museum

Bergseweg 28 Q
3633 AK Vreeland

Telefoonnummer: 06 81733208

E-mail: info@healeymuseum.nl

 

  1. Inleiding:

Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om de nalatenschap van Donald Mitchell Healey in de meest brede zin voor toekomstige generaties te behouden en tentoon te stellen. Internationaal gezien wordt de nalatenschap van Donald Mitchell Healey erkend als zeer belangrijk (voornamelijk) technisch erfgoed. De rechtsvorm van stichting heeft de voorkeur aangezien met deze rechtsvorm een optimale continuïteit, een goede en transparante organisatie en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

 

  1. Doelstelling van de Stichting Healeymuseum:

Het doel van de Stichting is:

Het doel van de stichting is: “Het verzamelen en (doen) behouden van – en de educatie omtrent – historische automobielen en vaartuigen van de hand van Donald Mitchell Healey en/of van automobielen geproduceerd bij de “Donald Healey Motor Company Ltd” en aanverwante trofeeën, memorabilia en relevante literatuur. Het bevorderen van de belangstelling van jongeren voor techniek, autosport en historie ten aanzien van de bovengenoemde automobielen en vaartuigen.”

Onderzoek en educatie.

Het Healey Museum heeft een omvangrijk archief met betrekking tot de historie en technische gegevens van de historische automobielen en vaartuigen van de hand van Donald Mitchell Healey. Naast het feit dat het Healey Museum zelf op basis van haar archief onderzoeksinitiatieven onderneemt en publicaties maakt, stelt zij haar archieven t.a.t. ter beschikking van onderzoek door derden. Het Healey Museum heeft een support-programma ontwikkeld voor vrienden van het Museum. Speciaal ten behoeve van de vrienden van het Museum worden er jaarlijks een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd.

  1. Werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Healeymuseum:

Het bestuur van de Stichting Healeymuseum bestaat uit:

De heer H.H.M.M. van de Kerkhof (voorzitter).

De heer K. van Gelder (secretaris).

De heer A.J. Hartink (penningmeester).

 

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Met dit onafhankelijke bestuur heeft de Stichting de bevestiging gekregen van de belastingdienst dat de Stichting Healeymuseum is aan te merken als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  1. Fondsenwerving:

Het vermogen van de Stichting is opgebouwd door middel van schenkingen, erfstellingen en legaten en het jaarlijkse exploitatie resultaat. De Stichting Healeymuseum kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen, behoudens exploitatie en organisatiekosten, worden volledig aangewend om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen. De wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren heeft geopereerd heeft veel belangstelling en sympathie opgeleverd en de Stichting heeft in de afgelopen jaren meermaals tot de nalatenschap van Donald Mitchell Healey behorende zaken van donateurs verworven.

  1. Administratie en financiële zaken:

Alle inkomsten en uitgaven worden geadministreerd door de penningmeester. De uitvoering van de betalingen worden door de voorzitter en de penningmeester gefiatteerd. Jaarlijks maakt de penningmeester een financieel overzicht dat door het bestuur moet worden goedgekeurd. De secretaris maakt de verslagen van de bestuursvergaderingen en bewaart alle administratieve bescheiden zorgvuldig.

  1. Beleid:

Mede vanwege het feit dat het Healey Museum het enige museum ter wereld is dat volledig gewijd is aan de nalatenschap van Donald Mitchell Healey kan het zich verheugen in een jaarlijks groeiende internationale belangstelling. Ondanks het feit dat het Healey Museum in 2020/2021 zwaar getroffen is door de Covid pandemie (net als bij alle andere Musea moesten de deuren gesloten blijven voor  publiek), heeft het bestuur vertrouwen in de toekomst. Mede dankzij steun vanuit de hele wereld verwacht het bestuur dat deze moeilijke periode zonder langdurige schade kan worden afgesloten. Het bestuur spreekt dan ook de verwachting uit dat, na afloop van de Covid pandemie, het aantal bezoekers zich zal herstellen. De komende jaren verwacht het Museum ook o.a. met de inzet van digitale platforms steeds meer belangstellenden naar zich toe halen. Daarmee zet het Museum duidelijk in op een verdere uitbouw van de grote internationale belangstelling voor haar collectie. Een herstel van toerisme uit het buitenland met name in de regio Amsterdam en Vechtstreek kan dit proces verder versterken.

Het Museum hanteert vaste openingstijden: namelijk vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur voor individuele bezoekers.

 

Klik op Balans- en Winst-en-Verliesrekening-ultimo-2022 voor meer detailinformatie, over de staat van baten en lasten in 2021.